acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Ringmerking av fugler

På Revtangen ornitologiske stasjon jobbes det med fangst og ringmerking av fugl. Ringmerking av fugler er en vitenskapelig metode som brukes for å øke vår kunnskap om fugler og omgivelsene de lever i. Metoden består av å feste en metallring med inngravert kontaktadresse og et unikt nummer rundt benet til innfanget fugl. Før fuglen slippes løs, noteres fuglens art, alder, kjønn, vingelengde og vekt.

Resultatene av ringmerkingen forteller hvor våre hekkefugler har sine trekkveier, viktige rasteplasser og overvintringsområder. Gjennom fangst og ringmerking får vi kunnskap om andelen ungfugler og voksne i bestanden, og dermed kan vi si noe om hvordan hekkesesongen har vært. Når merkede fugler blir gjenfunnet, kan vi beregne levealder og innhente kunnskap om viktige dødsårsaker. Alt dette er kunnskap som er helt nødvendig for å forvalte fuglebestandene på en god måte.

Den norske ringmerkingssentralen forvaltes av Museum Stavanger. På deres side finner du mer informasjon om ringmerking.